NovikovG. “History of Economy and Economy of History”. Journal of Economic Sociology, Vol. 18, no. 3, May 2017, pp. 140-4, doi:10.17323/1726-3247-2017-3-140-144.