NovikovG. (2017). History of Economy and Economy of History. Journal of Economic Sociology, 18(3), 140-144. https://doi.org/10.17323/1726-3247-2017-3-140-144